Etikai kódex

Az Etikai kódexet IDE kattintva PDF formátumban is letöltheti

 

PREAMBULUM

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 1992. szeptember 24-én elfogadott és 2001. május 16-án módosított EURÓPAI SPORT CHARTA és SPORT ETIKAI KÓDEX alapelveként jelöli, hogy a FAIR PLAY által képviselt etikai elvek nem önkéntes választáson alapulnak, hanem szerves részei minden sporttevékenységnek, sportpolitikának és sportirányításnak.

 

 

FAIR PLAY

A Fair Play jelentése a tiszta eszközökkel játszott mérkőzés és az ellenféllel szemben tanúsított sportszerű magatartás eszméje.

 

Ez a sport egyik legnemesebb tényezője, hiszen a Fair Play-t maga a sport hozta létre. Ez az eszme azért fontos, mert csak a sportszerű mérkőzés, verseny jelent igazi élményt és szórakozást.

A Fair Play fogalma a következő alapelvekben fejezhető ki. Ezek az alapelvek a sportban szerepet vállaló bármely személyre érvényesek.

 

 • Tiszteletben kell tartani a játékszabályokat, valamint a különböző versenyek, bajnokságok, tornák szabályait.
 • Minden, a játékvezetőkkel és a mérkőzésen résztvevő minden más személlyel (a nézőkkel, a csapatvezetőkkel, a szülőkkel, a média képviselőivel) szembeni sportszerű magatartás érdekében.
 • A mérkőzés minden szereplőjét ösztönözni kell, hogy e erőfeszítést meg kell tenni az ellenféllel viselkedési szabályok szerinti magatartást tanúsítsa a mérkőzés előtt, alatt és után, bármi legyen a mérkőzés eredménye és a játékvezető döntése.

 

Etikai Kódex céljai, alapelvei

Az Etikai Kódex célja:

 • Meghatározni a szakmai hivatásrendi szabályait.
 • Rögzíteni a hivatás gyakorlásának erkölcsi normáit.
 • Őrködni a verseny tisztasága felett.
 • Védelmezni a hivatásuknak megfelelő magatartást tanúsítanak, elmarasztalni azokat, akik a szakmai és/vagy etikai szabályokat megszegik.
 • Rögzíteni a tevékenység során a munkatársakkal szembeni kapcsolat és együttműködés etikai szabályait.

 

I. Általános alapelvek

 

 • A Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. (továbbiakban Football klub) tulajdonosi köre és szakmai vezetősége saját döntés alapján megalkotta Etikai Kódexét.
 • Az Etikai Kódex önálló intézményi belső erkölcsi, viselkedési norma. Segíteni és védeni kívánja mindazokat, akik a Football klub céljainak megvalósítására mások jogait is tiszteletben tartva törekednek, és korlátozni kívánja mindazokat, akik a célok elérését hátráltatják.
 • Az Etikai Kódex a Football klub szakmai működésének szabályozó dokumentuma. Megsértése fegyelmi felelősséget von maga után, melynek mértékét az Etikai Kódex IV. pontja alatt megjelenített fegyelmezési intézkedések szabályozzák.
 • Személyi hatálya kiterjed mindazokra, akik a Football klubbal sportolói vagy a jogviszonyban vannak.
 • Területi hatálya kiterjed a Football klub valamennyi intézményére, telephelyére, sportpályáira, a sportszervezet által szervezett programok helyére, és a különböző helyszínek közötti közlekedés útvonalaira.
 • Időbeli hatálya kiterjed az Etikai Kódex kihirdetésének napjától annak módosításáig vagy visszavonásáig.

 

 

Vezetőket, edzőket és sportolókat érintő kritériumok

 

 • A Football klub tagjai a sportrendezvényeken kötelesek a sport klub hírnevéhez méltóan viselkedni. Etikátlan cselekedetektől távol kell, hogy tartsák magukat.
 • A játékosnak mindenkor kötelessége a Football klub szellemiségét magáénak vallani és ennek megfelelően viselkedni.
 • Az ellenfelet tisztelni kell és nem ellenséget látni benne.
 • Ellenfél edzőjéről, játékáról ne tégy megjegyzést.
 • El kell fogadni a játékvezetői ítéleteket akkor is, ha az számukra nem kedvező.
 • Uralkodni kell az indulatokon, bármilyen körülmények között is.
 • Soha ne dorgáld játékosaid nyilvánosan
 • Légy pozitív nyilatkozataidban
 • A labdarúgás minden szereplőjének tevékenysége fontos, ez pedig kölcsönös megbecsülést igényel
 • A játékos köteles az edző által megjelölt időben és helyen megjelenni, a rá háruló szakmai feladatokat tudásának maximumát adva végrehajtani.
 • A más nemzetiségű játékosok a magyar nyelv alapfokú elsajátítása.

 

 

Sportfelszerelésekre vonatkozó szabályok

 • A különböző rendezvényeken a sport klub által megkívánt felszerelésben kell megjelenni.
 • Minden sportolónak kötelessége védeni a rá bízott felszerelések épségét.

 

Az öltözői rend

 • A játékosok kötelesek a higiéniai szabályokat maximálisan betartani.
 • Az öltözőben a ruházatot, a labdarúgó felszerelést rendeltetésszerűen kell tárolni.  

 

Etnika, vallás és másság

 •  Mindenki tiszteletben tartja másnak a vallási és etnikai hovatartozását, másságát

 

Súlyos fegyelmezetlenségek

Súlyos fegyelmezetlenséget követ el aki:

 • Kábítószert vagy tiltott fokozó szert használ
 • Alkoholos állapotban jelenik meg edzessen, mérkőzésen, ill. munkaidőben
 • Ha bűncselekményt követ el

 

E három pont megszegése azonnali jogviszony megszűnése a Football Klubtól

 

Fegyelmi intézkedések formái és alkalmazásának elvei

 • Ha a játékos megszegi az Etikai Kódexben meghatározott alapelveket, a büntetésnek arányban kell állnia az elkövetett fegyelemsértéssel.

 

Etikai bizottság

Az Etikai bizottság testülete:  Alelnök, Sportigazgató, Football Klubjogász,

Etikai bizottság elnöke:   Alelnök

 

 

Eljárási szabályok etikai vétség elkövetése esetén

 • Az etikai szabályok megsértése esetén a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. etikai eljárást folytathat le. Az etikai eljárást a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. Etikai Bizottság Elnökéhez címzett írásbeli bejelentéssel kérelmezhető.
 • A kérelem alapján a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. Etikai Bizottság Elnöke döntést hoz, hogy indít etikai eljárást, vagy sem.
 • A Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. Etikai Bizottság Elnöke az etikai eljárás elrendeléséről vagy megtagadásáról a kezdeményezőt, és az eljárás lefolytatásra jogosult Etikai Bizottságot haladéktalanul értesíti. A Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. Etikai Bizottság Elnöke a keletkezett iratokat az Etikai Bizottság részére átadja.

 

Eljáró szervek:

 • Az etikai eljárás lefolytatására az Etikai Bizottság jogosult. Az Etikai Bizottság három főből álló testület, a Bizottság munkáját az Etikai Bizottság Elnöke irányítja. Az Etikai Bizottság Elnökét és tagjait a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. tulajdonosa jelöli ki, határozatlan időtartamra.
 • Az eljárás során az Etikai Bizottság köteles az etikai vétség alapjául szolgáló cselekményt, magatartást, eseményt minden tekintetben, körültekintően megvizsgálni, szükség esetén személyek meghallgatásának foganatosításával a tényállást tisztázni.
 • Az Etikai Bizottság vizsgálatát a bejelentéstől 30 naptári napon belül köteles lefojtatni.  Az Etikai Bizottság a bejelentésben foglaltakra határozatot hoz, annak megállapításairól jelentést készít a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. részére.
 • Etikai vétség elkövetése esetén - az Etikai Bizottság javaslata alapján - a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. Ügyvezető igazgatója az alábbi büntetéseket alkalmazhatja:

 

 

1. szóbeli figyelmeztetés

2. írásbeli figyelmeztetés

3. pénz befizetés

4. jogviszony megszüntetés

 

Jogorvoslat

A Nyíregyházi Spartacus Football Club Kft. Ügyvezető által az etikai eljárással kapcsolatosan meghozott határozatával szemben fellebbezésnek helye nincs.

Ezen rendelkezés természetesen nem érinti az etikai eljárásban a legsúlyosabb büntetéssel sújtott személy azon jogát, hogy a felmondás érvénytelenségének megállapítása iránt (felmondás útján megszüntetésre került jogviszonyának típusától függően) munkaügyi vagy peres eljárás kezdeményezzen a Polgári Perrendtartás szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt.

 

 

Az Etikai Kódexszel kapcsolatos szabályok

 

 • Az Etikai Kódex érvényesülésének figyelemmel kísérése a klubvezetése és a vezetőedző közös feladata. Az Etikai Kódex évenkénti felülvizsgálatát illetve annak módosítását az ügyvezető, alelnök illetve a sportigazgató.

 

 • Az Etikai Kódex elfogadtatása a labdarúgókkal azáltal történik meg, hogy egy összehívott értekezleten megismerik és egy példányt kézjegyükkel valamennyien ellátnak, ennél fogva annak tartalmát elfogadják, és magukra nézve kötelezőnek tartják. 

 

Az Etikai Kódexet a Nyíregyháza Spartacus FC vezetői, edzői testülete megtárgyalta és elfogadta.