Adatkezelési tájékoztató

a névre szóló jegyek és bérletek kiállításához, a beléptetéshez

 

1. Bevezetés

A Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. (4400Nyíregyháza, Sóstói út 24/A,a továbbiakban NYSFC, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy hivatalos honlapjával (www.nyiregyhazaspartacus.hu) illetve az általa üzemeltetett központi jegyrendszerrel és központi klubkártya rendszerrel kapcsolatos minden szövetségi adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, és e szabályokat és elvárásokat minden, a rendszerek üzemeltetésében vele közreműködő harmadik személlyel (jegyértékesítők, stb.) is érvényesítteti.

 

Az NYSFC fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, amelyről a változtatások hatálybalépését megelőző 15 nappal honlapján közzétett közleményben értesíti a felhasználókat.

 

A tájékoztató módosítása nem lehet visszamenő hatályú, azonban hatálybalépésétől kezdődően valamennyi, az adatkezelő rendezvényeire már kiváltott és érvényes jegyre, bérletre és futballkártyára, ezek tulajdonosaira, valamint az adatkezelő által használt, beléptető rendszerrel ellátott stadionokba dokumentáltan belépő személyekre is kiterjed.

 

Amennyiben bármely felhasználónak akár jelen közleményben foglaltakkal vagy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdése van, azt felteheti postai úton (4400Nyíregyháza, Sóstói út 24/A) vagy e-mailben (info@szpari1928.hu).

 

Jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozik az MLSZ közreműködésével üzemeltetett klubkártya rendszerben a klubkártya MLSZ részére kialakított verziója, a Futballkártya (a továbbiakban együtt: klubkártya) tulajdonosaira, azok igénylőire, az adatkezelőre, annak adatfeldolgozóira, az adatkezelő által szervezett sportrendezvényekre jegyet vagy bérletet kiváltó, azokra dokumentáltan belépő személyekre, továbbá az adatkezelő közreműködésével szervezett külföldi rendezvényre az adatkezelőn vagy jegyértékesítési partnerén keresztül, illetőleg a meccsjegy.mlsz.hu oldalon névre szóló jegyet vásárló nézőkre.

 

A tájékoztató visszavonásig érvényes és hatályos.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető asportszervezet weboldalán.

 

2. Az adatkezelő megjelölése, elérhetőségei

 

Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft.

 

Az adatkezelő címe:4400Nyíregyháza, Sóstói út 24/A
Az adatkezelő postacíme:4400Nyíregyháza, Sóstói út 24/A
Az adatkezelő e-mail címe:info@szpari1928.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36 42 805 606
Fax: +36 42 805 606

 

3. Az adatfeldolgozók megjelölése, elérhetőségei

 

Nádor Rendszerház Kft.

 

székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.
cégjegyzékszám: 01-09-074755
levelezési címe: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.
elektronikus levélcíme:info@nador.hu
honlapja:www.nador.hu

 

A Nádor Rendszerház Kft. a Stadionbiztonsági Rendszer üzemeltetője, a központi jegyrendszer támogatását adja, a központi klubkártya rendszerben adatok tárolását és karbantartását végzi az adatkezelő utasítása szerint.

 

e-Corvina Kft.

székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66.
cégjegyzékszám: 01-09-718803
elektronikus levélcíme:info@e-corvina.hu
honlapja:www.e-corvina.hu

 

Az e-Corvina Kft. a klubkártya rendszer fejlesztése során ismerhet meg személyes adatokat.

 

TEX Hungary Kft.

székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 1. cégjegyzékszám: 01-09-877903
levelezési címe: 1146 Budapest, Dózsa György út 1.
elektronikus levélcíme:info@tex.hu
klubkártya ügyekben:futballkartya@tex.hu
jegyértékesítéssel kapcsolatos ügyekben:mlsz@tex.hu

 

A honlapja: www.tex.hu

 

A Futballkártya kibocsátója az MLSZ.

 

A TEX Hungary Kft. az MLSZ jegyértékesítője, a Futballkártyák kiállítója, a vevőszolgálati feladatok ellátója.

 

A TEX al-adatfeldolgozói továbbá a TEX Hungary Kft. további jegyértékesítői, illetőleg a kiállított klubkártyákat az igénylők részére átadó szerződéses partnerei is, akik mindenkori adatai az www.tex.hu/mlsz címen érhetők el, illetőleg megtekinthetők az MLSZ által igénybe vett stadionok jegypénztárainál a jegyértékesítés időszakában.

 

Jegymester Kft.

székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.
cégjegyzékszám: 01-09-369537
elektronikus levélcíme:info@jegymester.hu

 

A Jegymester Kft. a központi jegyrendszer fejlesztője, a Nádor Rendszerház Kft megbízásából a rendszer támogatását adja, valamint a TEX Hungary Kft. alvállalkozójaként (egyben adatfeldolgozójaként) részt vesz a jegyek értékesítésében és a Nádor Rendszerház Kft. megbízásából közreműködik a meccsjegy.mlsz.hu oldalon található webshop üzemeltetésében.

 

A központi jegyrendszer, valamint a központi klubkártya rendszer kapcsán saját klubkártya birtokosai és saját rendezvényei tekintetében adatkezelőnek a rendszerekben jegyet, bérletet vagy klubkártyát kibocsátó sportszervezet (mint a rendezvény szervezője) minősül.

 

4. Az adatkezelés jogalapja és jogszabályi háttere

 

Az adatkezelés lényeges körülményeit az alábbi törvények szabályozzák:

 

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 • a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 71-73. §-ai és a 76/A. §-a;
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.);
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;
 • a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III.31.) Korm. rendelet;
 • az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.
 •  

Az adatkezelő alapvetően két egymástól teljesen elkülönülő adatkört kezel.

 

Ennek megfelelően az egyik adatkörben a személyes adatok rögzítésének, tárolásának a jogalapja – az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjával összhangban – a Sporttörvény 72/B. § (2) bekezdésében szereplő törvényi felhatalmazás (a továbbiakban: törvényi adatkezelés).

 

A rendőrség által kezelt Sportrendészeti Nyilvántartásból történő adatlekérdezés jogalapja a Sporttörvény 72/A. § (8) bekezdésén és a Sporttörvény 73. § (6) bekezdésén alapuló törvényi felhatalmazás.

 

5. A kezelhető személyes adatok köre és az adatok kezelésének célja

 

A törvényi adatkezelés körét a Sporttörvény 72/B. § (2) bekezdése határozza meg. Eszerint, a belépőjeggyel vagy bérlettel, klubkártyával rendelkező személy

 1. neve,
 2. születési helye és ideje,
 3. anyja neve,
 4. lakcíme

kezelendő.

 

A törvényi adatkezelés esetében a Sporttörvény 72/B. § (2) bekezdésében meghatározott adatok az adatkezelő elhatározásából csak a sportrendezvény helyszínén vagy a sportrendezvény helyszínének megközelítése, illetve az onnan való távozás során elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntető- vagy szabálysértési eljárás, továbbá a sportrendezvényen történő részvételből való kizárás céljából használhatók fel.

 

A Sporttörvény 73. § (2) bekezdése alapján a valamennyi sportrendezvényre vonatkozó kizárás legrövidebb időtartama hat hónap lehet, és legfeljebb két évig terjedhet, illetve meghatározott sportlétesítményre vonatkozó kizárás hat hónaptól négy évig tarthat. A kizárás kezdőidőpontját és időtartamát az MLSZ az elkövetett cselekmény körülményeire tekintettel, esetenként külön-külön határozza meg. A lakcímadat a határozat kézbesítését követően törlésre kerül.

 

A Sportrendészeti Nyilvántartásból történő adatlekérdezéshez az informatikai rendszer alapvetően az érintett nevét, születési helyét és idejét használja fel. Adategyezőség esetén az adatlekérdezés további személyes adatra is kiterjedhet (anyja neve).

 

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés körében megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes, előzetesen egyértelműen és kifejezetten adott hozzájárulás birtokában az érintett választása szerint a kapcsolattartási és/vagy Grt. 6. § (1)-(2) bekezdés szerinti, és/vagy a futballkártya webes regisztrációja és igénylése során feltöltött adatok kezelhetők. Kapcsolattartásra – a kártyabirtokos rendelkezése szerint – és/vagy marketing célból az adatkezelő csak a kártyabirtokos

 

 1. nevét;
 2. klubkártya számát;
 3. elektronikus levélcímét;
 4. telefonszámát;
 5. lakcímét;
 6. aláírását kezeli

 

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja a klubkártya kiadása, visszavonása, megújítása, stb. érdekében a szurkolók és a klubkártya kibocsátója közötti kapcsolattartás, és/vagy az érintett tájékoztatása az adatkezelő által szervezett sport- és egyéb rendezvényekről, a klubkártyához kapcsolódó kedvezmények igénybevételének lehetőségéről, valamint részére egyedi kereskedelmi ajánlatok eljuttatása.

 

A klubkártya rendszer működése szempontjából (az érintettek beazonosítása, a nyilatkozatuk dokumentálása és a hibamentes működés biztosítása céljából) elengedhetetlenül szükséges a következő adatok kezelése:

 1. kártyaszám;
 2. klubtag kategória;
 3. kártyaigénylés dátuma és időpontja;
 4. a kártya átvételének helye;
 5. előregisztrált-e;
 6. PIN kód (4 jegyű számsor, a kártya biztonságának növelésére);
 7. a tag, illetve a törvényes képviselő aláírása;
 8. 16 életévét be nem töltött személy esetén a törvényes képviselő (jellemzően szülő) neve és címe

 

A klubkártya nyomtatásához az adatkezelő rendelkezésére bocsátott fénykép a nyomtatáskor automatizáltan törlésre kerül.

 

A Futballkártya megrendeléséhez, a kiállítás meggyorsításához az elektronikus úton történő előzetes regisztráció alkalmával a kért adatok feltöltése egyben az Infotv. 5. § (1) bekezdés a pontja szerinti hozzájárulásnak minősül, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – a klubkártya kiállításához szükséges, vagy a további kapcsolattartásra is kiterjedő – kezeléséhez.

 

A webshop igénybevételéhez szükséges regisztráció alkalmával az érintett hozzájárulása és az adatok önkéntes megadását követően az alábbi személyes adatait kezeljük:

 1. neve,
 2. elektronikus levélcíme;
 3. telefonszáma
 4. számlázási címe.

 

Online előzetes regisztráció során a klubkartya.mlsz.hu oldal a weboldal látogatásokat az oldal biztonságos működésének érdekében, az esetleges visszaélések megelőzése és felderítése céljából naplózza. A naplófájl tartalmazza a látogatás dátumát és időpontját, a meglátogatott weboldal címét, a látogató számítógépének IP címét, proxy esetén a proxy szerver IP címét, valamint a felhasználó operációs rendszerére és böngészőjére vonatkozó adatokat.
Az adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a látogatók személyének azonosítására nem törekszik.

 

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

A meccsjegy.mlsz.hu oldal cookie-t használ és GoogleAnalytics kódot rögzít.

 

6. Az adatkezelés időtartama

A törvényi adatkezelés körébe vont adatok a Sporttörvény 72/B. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a belépőjegy, bérlet, illetve a Futballkártya érvényességének lejártát követő 3 munkanapig tarthatók nyilván. Ezen időtartam elteltével, vagy a Futballkártya, valamint jegy vagy bérlet érvénytelenítésekor, visszaváltása esetén a személyes adatokat a rendszer – hatóság vagy az adatkezelő eltérő rendelkezése hiányában – automatikusan törli.

 

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében megadott személyes adatok a klubkártya lejártáig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezelhetők. .

 

7. Sportrendészeti célú adatkezelések

 

A Sporttörvény 72/A. § (8) bekezdésére tekintettel a szervező vagy a jegyértékesítést a szervező megbízásából végző személy a klubkártya értékesítésekor a néző személyazonosságát egybevetheti a Sportrendészeti Nyilvántartás adataival.

 

A Sporttörvény rendelkezései alapján az adatkezelő, az általa megbízott jegyértékesítő és a rendező szerv a jegyértékesítés és a sportrendezvényre történő beléptetés céljából adatot igényelhet a Sportrendészeti Nyilvántartásból.

 

A Sporttörvény rendelkezései értelmében a néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát. A beléptetéskor a rendező a belépőjegy, a bérlet birtokosának személyazonosságát ellenőrizheti, és személyes adatait egybevetheti – a rendőrség felhívására egybeveti – a belépőjegy vagy a bérlet adataival.

 

Beléptető rendszer alkalmazása esetén, amennyiben a szervező a klubkártya használatát kötelezővé tette, a szervező a beléptetéskor a rendező útján a belépőjegy vagy a bérlet birtokosának személyazonosságát úgy ellenőrizheti, hogy a személyazonosság igazolására alkalmas igazolványban szereplő személyes adatait egybevetheti – a rendőrség felhívására egybeveti – a belépőjegy vagy a bérlet birtokosa által bemutatott klubkártyához hozzárendelt, a törvényi adatkezelés körébe tartozó adatokkal.

 

A Sporttörvény 72/B. § (5) bekezdése alapján a belépőjegy, a bérlet, vagy a klubkártya érvényességének lejártát követő 3 munkanapon belül az érintett néző nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, valamint lakcímét megkeresésre a nyomozó hatóság, az ügyészség, illetve a bíróság részére büntető- vagy szabálysértési eljárásban bizonyítási eszközként való felhasználás céljából továbbítani lehet.

 

A rendező a kizárás érdekében a rögzített személyes adatokat átadja a szervezőnek.

 

A szervező az általa kizárt személy nevét, születési helyét és idejét, a kizárás időtartamát, a sportlétesítmény megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét, amelyre kizárás hatálya kiterjed, 3 napon belül továbbítja a Sportrendészeti Nyilvántartásba.

 

A Sporttörvény 72/A. § (7) bekezdése szerint a szervező vagy a jegyértékesítést a szervező megbízásából végző személy a belépőjegy vagy a bérlet értékesítésekor jogosult a néző személyazonosságát a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány és a klubkártya adatai alapján megállapítani.

 

Írásbeli szerződés alapján, az adatkezelő nevében az általa eseti jelleggel megbízott rendező szerv a beléptetéskor a személyazonosság igazolása érdekében bemutatott, ezt a célt szolgáló okmányban, a belépőjegyen és bérleten, valamint a klubkártyán feltüntetett és a törvényben meghatározott személyes adatokat megismerheti. Arról jegyzetet csak abban az esetben készíthet, ha a sportlétesítményből eltávolítandó néző személyazonosságát kell megállapítania és az adat a kizárás lefolytatásához szükséges. A jegyzet tartalma nem terjeszkedhet túl a törvény felhatalmazása által kezelhető személyes adatok körén. Az így megismert adatokat a rendező csak a sportrendezvény szervezője vagy a helyszínre érkező hatóság részére történő átadás érdekében használhatja fel.

 

8. Az adatok megismerésére jogosultak köre - a jegyvásárlás folyamata

 

Amennyiben az érintett nem a klubkártyáját kibocsátó klub rendezvényére vásárol belépőjegyet, klubkártyája felhasználásával hozzájárul ahhoz, hogy adatkezelője, személyes adatait a mérkőzés szervezője és adatfeldolgozói részére a központi jegyrendszer, valamint a központi klubkártya rendszer útján továbbítsa.

 

A jegyvásárlási folyamatban a Sporttörvény 72/A. § (7) bekezdésében adott felhatalmazás alapján, de egyébként is a jegyvásárlási szándékkal az érintett kívánságát vélelmezve a következő személyek ismerik meg az adatokat a jegyértékesítési cél teljesítése érdekében:

 

I. Klubkártya használatával történő vásárlásnál – általában

 

a) hazai stadion pénztárában: Ebben az esetben csak a mérkőzést szervező klub és adatfeldolgozói (pl. a pénztáros, aki a klub alkalmazottja, vagy alvállalkozója) látják az adatokat.

 

b) a vendég csapat pénztárában: Amennyiben a vendég klub árusítja a belépőjegyeket az idegenbeli mérkőzésre a vendégszurkolók részére, ezt a szervező klub (adatkezelő) megbízásából teszi, azaz adatkezelő adatfeldolgozójaként jár el. Ilyen esetekben a vendég klub (vagy pénztárosa) rögzíti és tölti fel a személyes adatokat a mérkőzés szervezője részére. A vendég csapat pénztárosa látja az adatokat, ezen túlmenően a mérkőzés szervezője (a hazai klub) férhet hozzá az adatokhoz.

 

c) viszonteladónál: A Ticket Expressz (TEX) országos hálózatában belépőjegyet vásárló szurkolók személyes adatait a TEX, mint a klubok (és az MLSZ) adatfeldolgozója látja, azokhoz a mérkőzés szervezője férhet hozzá.

 

d) interneten veszi meg a jegyét: A meccsjegy.mlsz.hu oldalon történő jegyvásárláskor az érintett saját maga adja meg kártyaszámát és PIN kódját a rendszernek, amely a klubkártya regiszter útján bekéri az adatkezelő klubtól a személyes adatokat. A személyes adatok csak akkor kerülnek mentésre, ha az érintett megvásárolja a jegyet. Jegyvásárláskor a szurkoló saját maga küldi el személyes adatait a mérkőzés szervezőjének. A klubkártya kibocsátó klub (vagy Futballkártyák esetében az MLSZ) csak statisztikai adatokat kap arról, hogy a szurkoló vásárolt egy jegyet az idegenbeli mérkőzésre, de erre is csak abban az esetben kerül sor, ha a szurkoló hozzájárult adatai marketing célú kezeléséhez. A személyes adatokhoz csak a mérkőzés szervezője és adatfeldolgozói férhetnek hozzá.

 

A meccsjegy.mlsz.hu oldalon, a webshop igénybevételéhez és az arra vonatkozó kapcsolattartáshoz megadott személyes adatokhoz, csak a Jegymester Kft., mint az oldalt üzemeltető Nádor Rendszerház Kft. alvállalkozója fér hozzá. Az így kezelt személyes adatok, 3. személy részére nem kerülnek továbbításra.

 

II. Klubkártya nélküli jegyvásárlásnál

 

A pénztáros rögzíti az adatokat a jegyrendszerbe, ahhoz csak a szervező és adatfeldolgozói férnek hozzá.

 

9. Adatbiztonsági intézkedések

Az MLSZ közreműködésével létrehozott informatikai rendszer garantálja, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz csak az erre jogosultak férhetnek hozzá személyenként kiadott felhasználónév és jelszó birtokában;
 • a rendszerben létrehozott szerepkörök biztosítják, hogy mindenki csak a munkájához szükséges mértékben férjen hozzá az adatokhoz;
 • a személyes adatokkal kapcsolatos, az Infotv. 3. § 10. pontjában meghatározott műveleteket a rendszer rögzíti, azokat a rendszerhez csak felhasználónévvel és jelszóval rendelkező személyek végezhetik el;
 • a Sportrendészeti Nyilvántartásból történő lekérdezés, valamint valamennyi elektronikus adattovábbítás során az informatikai rendszerek között a személyes adatok titkosított formában kerülnek továbbításra. A jegyet vásárló személy adatait únhash algoritmussal kódolva (az adat személyes jellegétől megfosztva) küldi meg a sportrendezvény szervezője a rendőrség részére. A rendőrség a nyilvántartásában tartott adatokat ugyanazzal a hash algoritmussal kódolja, a megküldött és a nyilvántartott adatokat összevetve megállapítja, hogy a vásárló eltiltás, kitiltás vagy kizárás hatálya alatt áll-e, és a választ a rendszer visszaküldi a szervezőnek. A rendőrség az el nem tiltott személy személyes adatairól nem szerez tudomást.

 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozók kijelentik, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy a személyes adatokat védjék a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó megfelelően gondoskodott arról, hogy adatokhoz hozzáférő munkavállalókat tájékoztassa az adatvédelmi követelményekről.

 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a megismert személyes adatokat törvény alapján arra nem jogosult 3. személynek, vagy jelen adatkezelési tájékoztatóban nem említett személynek és/vagy az érintett hozzájárulása nélkül nem továbbítja.

 

Az adatkezelő az Infotv. 15. § (2) bekezdés szerinti adattovábbítási és a 15. § (1a) bekezdés szerinti incidens nyilvántartást vezet.

 

Webes jegyvásárlás során a személyes adatokhoz csak helyes kártyaszám és megfelelő PIN kód kombinációjával lehet hozzáférni. A klubkártyák a pénztárakban PIN kód nélkül is használhatók, amennyiben a kártyák fizikailag is jelen vannak.

 

A klub, mint adatkezelő és az esetleges adatfeldolgozói hozzáférnek a személyes adatokhoz, de minden klub csak a saját adatait látja. Az MLSZ csak a Futballkártyások és a rendezvényeire jegyet váltók adatait látja.

 

A rendszerek egymás között titkosított VPN (virtuális magánhálózat) hálózaton keresztül kommunikálnak (OpenVPN SSL), tanúsítvány alapú hitelesítéssel.

 

A webshop, a központi jegyrendszer, valamint a központi klubkártya rendszer oldalait biztonságos, titkosított (SSL) kapcsolaton keresztül érheti el, így a felhasználó adatai maximális biztonságban vannak. Tanúsítványunkat ellenőrizheti az alábbi képre/linkre kattintva.


https://www.netlock.hu/index.cgi?tem=ANONYMOUS/ssl_szerver.tem&tid=dGHlR_6YbKUpRBNpbYeNoJvNQ

 

10. Az érintettet megillető jogok

Az érintettet az adatkezelés időtartamán belül megilleti

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok zárolásához való jog,
 • a tiltakozás joga,
 • az érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok törléséhez való jog.

 

Annak a nézőnek, aki érvényes belépőjegy birtokában a sportrendezvényt nem kívánja megtekinteni és a jegyét visszaadja a jegyrendszerben, illetőleg annak a nézőnek, aki a klubkártyája érvénytelenítését kezdeményezi a klubkártya, valamint a jegyrendszerben tárolt adatai megsemmisítéséhez van joga.

 

Az érintett személy tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az érintettet az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

Az adatkezelés befejeződését követően a személyes adatokat a rendszerekből és nyilvántartásokból töröljük, így ekkor az adatok felhasználásáról már csak a klubkártya szám (belépőjegy vagy bérlet esetében a vonalkód részét képező számsor) birtokában kérhet tájékoztatást az érintett.

 

Az adatkezelő a tájékoztatást csak az Infotv.-ben meghatározott esetekben, legfeljebb azonban 25 napon belül tagadhatja meg. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

 

Az érintett személy az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az adatkezelő a személyes adatait helyesbítse.

 

Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő zárolja a kötelező adatkezelés kivételével nyilvántartott egyéb személyes adatot, ha az adatok végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Az érintett az Infotv. 21. § (1) bekezdése értelmében tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

A hozzájáruláson alapuló adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását az érintett bármikor, indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja az adatkezelőnél, vagy a kártya kibocsátójánál. A visszavonásról a fenti címzettek soron kívül tájékoztatják a rendszer üzemeltetőjét a visszavonás érvényesítése érdekében.

 

Az érintett, a hozzájárulása alapján kezelt személyes adatainak módosítását vagy hozzájárulásának visszavonását ingyenesen kezdeményezheti a futballkartya@tex.hu címre küldött elektronikus levélben, amennyiben klubkártyával rendelkezik, akkor az Interneten a klubkartya.mlsz.hu oldalra belépve, önállóan is elvégezheti. Amennyiben az érintett az MLSZ-től hírlevelet, direktmarketing, vagy a klubkártya érvényességéhez kapcsolódó kapcsolattartási célú üzenetet kap, a levélben elhelyezett linkre kattintva is visszavonhatja hozzájárulását.

 

Az igénylő/vásárló által megadott elektronikus levélcímről a futballkartya@tex.hu elektronikus levélcímre érkező kérést az adatkezelő vagy megbízottja akkor tekinti az érintett kifejezett akaratának, ha a kérését az adatkezelő vagy adatfeldolgozója külön kérésére az érintett e-mailben is megerősíti. Az adattörlés csak a megerősítő e-mail megérkezését követően történik meg.

 

A törvény felhatalmazása alapján kezelt személyes adatok módosítására és törlésére vonatkozó igényét az érintett bejelentheti személyesen az adatkezelőnél, illetve a klubkártya kiváltásának helyszínén, valamint postai úton, az adatváltozást igazoló eredeti okmány (pl. házassági anyakönyvi kivonat, doktori cím megszerzését igazoló okirat, stb.) hiteles másolata, avagy személyes adatainak teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt megküldésével.

 

11. Jogorvoslati lehetőségek

 

Amennyiben bárki úgy ítéli meg, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fenn áll, akkor az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Hatóság eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

Az érintett személy az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

 

A tájékoztatás, helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő, vagy a megbízásából direktmarketing tevékenységet végző személy vagy vállalkozás megsértette a Grt. rendelkezéseit, jogosult a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál a kéretlen elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárás megindítására.

 

12. Az adatkezelések adatvédelmi nyilvántartási azonosítói:

 

NAIH-79027/2014. -

Futballkártya elkészítéséhez és kiadásához rendelt kapcsolattartásra vonatkozó adatkezelés.

NAIH-78898/2014. -

Futballkártya kiváltói részére hírlevelek és egyedi kedvezményes ajánlatok megküldésére vonatkozó adatkezelés.

NAIH-70172/2013. -

Webáruház üzemeltetéséhez, valamint névre szóló jegyek és bérletek értékesítéséhez kapcsolódó adatkezelés.